F-gassen inspecties

Nieuwe F-gassenverordening

per 1 januari 2015

De nieuwe Europese F-gassenverordening geldt voor alle koudemiddelen onder de noemer “gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen” (HFK’s).

De belangrijkste wijzigingen voor de eindgebruiker zijn de frequentie van lekcontroles aan de installatie en de uitfasering van koudemiddelen met een hoog GWP.

De Europese Unie heeft op 20 mei 2014 de nieuwe F-gassenverordening gepubliceerd in haar officiële blad. De verordening die gepubliceerd is onder de noemer (EU) nr. 517/2014 is van toepassing per 1 januari 2015 in alle 28 lidstaten. De nieuwe Europese F-gassenverordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen (HFK). Deze koudemiddelen komen voor in talloze klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben!

Frequentie lekcontroles
De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2 equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekcontroles van de installaties die u in beheer heeft. Het nieuwe schema ziet er als volgt uit:
– 5-50 ton CO2 equivalent – 1x per 12 maanden (was 3-30 kg koudemiddel)
– 50-500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden (was 30-300 kg koudemiddel)
– >500 ton CO2 equivalent – 1x per 6 maanden maar automatische lekdetectie verplicht!!
(was >300kg koudemiddel)
Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem, deze frequentie kan worden gehalveerd. Dit lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

Logboeken
Voor het logboek of apparatuurregister geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 zal veranderen van >3 kg naar >5 ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

Kenplaten
Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid in CO2 equivalenten bevatten (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

Lekkage messing onderdeel